پرداخت در ایران

پرداخت مستقیم در ایران در دست پیگیری است و در مقطع فعلی تنها پرداخت به صورت کارت به کارت ممکن است.

پرداخت مستقیم در ایران در دست پیگیری است و در مقطع فعلی تنها پرداخت به صورت کارت به کارت ممکن است.

پرداخت مستقیم در ایران در دست پیگیری است و در مقطع فعلی تنها پرداخت به صورت کارت به کارت ممکن است.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s